Monat: Dezember 2018

02/02/2019 — Liichtmëssdag 02/02/2019 // fête de la chandeleur

Liichtmëssdag, den 2. Februar 2019 Fête de la Chandeleur, le 2 février 2019 D’Elterevereenegung Béiwen/Atert hëlleft wéi all Joer de Kanner aus dem Cycle 4.2 bei der Organisatioun vum Liichtmëssdag. L’association des parents d’élèves Boevange/Attert soutient comme chaque année les élèves du cycle 4.2 lors de l’organisation de la fête de la chandeleur. Treffpunkt an deenen eenzelen Dierfer: / Lieux de rendez-vous dans chaque village: Brouch / Brouch @ 17:00 Auer bei der Kierch / auprès de l’Église Luc Lanser, Tel.: 661 263 690 (gedeelt gëtt an der Koll / partage à la „Koll“) Béiwen / Boevange @ 17:00...

Read More

12/01/2019 Molatelier mam Claudine Maillet / Atelier de peinture avec Claudine Maillet

— LU — D’Elterevereenegung Béiwen/Atert organiséiert de Samsden 12. Januar 2019 ee Molatelier an der Scheier zu Bëschdref. D’Kanner aus dem Précoce mussen a Begleedung vun engem Erwuessenen sinn. D’Kanner vum Cycle 1 an 2 kënnen och a Begleedung vun engem Erwuessenen kommen. 10:00-12:00 Auer fir d’Kanner aus dem Précoce an dem Cycle 1 & 2 14:00-16:00 Auer fir d’Kanner aus dem Cycle 3 & 4 Umelle kënnt Dir ärt Kand iwwert dëse Formulaire bis spéitstens den 21. Dezember 2018. D’Unzuel vun de Plaatzen ass begrenzt. Dofir mellt Iech elo séier un. D’Reservatioun ass eréischt mat der Iwwerweisung vun engem...

Read More