Monat: September 2019

30/10/2019 – Bëschdag SICONA

Op Initiative vun der Elterevereenegung organiséiert den Naturschutzsyndicat SICONA fir d’Kanner vum C2-C4 Mëttwochs den 30.10.19 (Allerhellgevakanz) eng flott Bëschaktivitéit zum Thema „Halloween“. Weider Informatiounen fannt dier an dësem Flyer. À l’initiative de l’association des parents d’élèves, le Syndicat Intercommunal de l’Ouest pour la Conservation de la Nature (SICONA) organisera le 30 octobre 2019 (vacances de la Toussaint) une journée en forêt pour les enfants des cycles C2-C4 sur la fête d’Halloween. Vous trouvez de plus amples information dans ce...

Read More

Nouvelle aire de jeux près de l’école de Buschdorf

Di néi Spillplaz zu Bëschdref bei der Schoul ass dës Woch fäerdeg ginn a soubal d’Gras ukomm ass kënnen d’Kanner sech drop austoben. L’installation de la nouvelle aire de jeux à Buschdorf vient d’être terminée. Dès que le gazon a poussé, les enfants pourront s’y...

Read More

Futur complexe scolaire à Brouch

De Schäfferot hatt Samschdes den 21. September 2019 d’Léierpersonal, d’Personal aus de Maison Relais vu Béiwen an vun Tënten, d’Elterevertrieder an de Gemengerot op eng Visitt vum Schoulkomplex zu Bruch invitéiert. Bei dëser interessanter Visitt konnte mir eis en 1. Bild vun dësem Projet maachen. Bis elo sinn d’Aarbechten am Délai sou dass momentan enger Schoulrentrée 2021-2022 am néien Gebai näischt am Wee steet. E puer Fotoe fannt dir ennen. Le conseil communal a invité le personnel enseignant, le personnel de la Maison Relais de Boevange et de Tuntange et les représentants des parents d’élèves à une visite du...

Read More