— LU —

D’Elterevereenegung Béiwen/Atert organiséiert de Samsden 12. Januar 2019 ee Molatelier an der Scheier zu Bëschdref.

D’Kanner aus dem Précoce mussen a Begleedung vun engem Erwuessenen sinn.

D’Kanner vum Cycle 1 an 2 kënnen och a Begleedung vun engem Erwuessenen kommen.

10:00-12:00 Auer fir d’Kanner aus dem Précoce an dem Cycle 1 & 2

14:00-16:00 Auer fir d’Kanner aus dem Cycle 3 & 4

Umelle kënnt Dir ärt Kand iwwert dëse Formulaire bis spéitstens den 21. Dezember 2018.

D’Unzuel vun de Plaatzen ass begrenzt. Dofir mellt Iech elo séier un.

D’Reservatioun ass eréischt mat der Iwwerweisung vun engem Onkäschtebäitrag vun 10 € pro Kand fir Memberen a 15 € pro Kand fir net-Memberen (nëmme fir d’Kanner), gülteg op eise Kont bei der Caisse Raiffeisen :

N° IBAN LU55 0090 0000 2194 0606 / BIC CODE CCRALULL

D’Kanner sollen all ee Schiertech oder aale Pullover undoen.

Fir weider Froën kënnt Dir iech gär beim Ann Leurart um 621 344 922 oder Tania Jacoby um 621 311 398 mellen.

— FR —

L’Association des Parents d’Elèves Béiwen/Atert organise, samedi le 12 janvier 2019 un atelier de peinture à la Scheier à Buschdorf.

Les enfants du précoce doivent être accompagnés d’un adulte.

Les enfants des cycles 1 et 2 peuvent venir seuls ou accompagnés d’un adulte.

10:00-12:00 heures pour les enfants du précoce an des cycles 1 & 2

14:00-16:00 heures pour les enfants des cycles 3 & 4

Les frais de participation s’élèvent à 10 € par enfant avec la carte de membre et à 15€ par enfant sans carte de membre.

Le nombre de participant(e)s étant limité, pensez à inscrire votre (vos) enfant(s) via le formulaire suivant jusqu’au 21 décembre 2018.

La réservation sera enregistrée dès réception du virement bancaire auprès de la Caisse Raiffeisen:

N° IBAN LU55 0090 0000 2194 0606 / BIC CODE CCRALULL

Les enfants doivent amener un tablier ou un vieux pullover.

Pour des informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter Ann Leurart au 621 344 922 ou Tania Jacoby au 621 311 398.


Flyer Atelier de peinture LU

Flyer Atelier de peinture FR