Den 2.Oktober 2019 ass d’Elterevereenegung Helperknapp gegrënnt ginn. De Comité vun der néier Elterevereenegung zielt net manner wéi 22 Memberen.

L’association des parents d’élèves de la commune Helperknapp a été fondée le 2 octobre 2019. Elle ne compte pas moins de 22 membres dans son conseil d’administration.

Néien Comité (op der Foto feelen d’Tania Jacoby an de Luc Lanser) /
Nouveau conseil d’administration (à noter que Tania Jacoby et Luc Lanser ne figurent pas sur la photo)

 

Memberen vum Comité / Membres du conseil d'administration

 • Curado Nadine, Brouch
 • Dimmer-Brandenbourger Sandra, Tuntange
 • Dondelinger-Migeon Magali, Hollenfels
 • Erpelding-Rietsch Myriam, Tuntange
 • Göhlhausen-Wampach Sandra, Buschdorf
 • Jacoby Tania, Boevange/Attert
 • Kayser Jeff, Tuntange
 • Kemp Stéphanie, Boevange/Attert
 • Kreins-Menster Anne, Grevenknapp
 • Lanser Luc, Brouch
 • Leurart Ann, Buschdorf
 • Livingstone Liane, Tuntange
 • Mousel-Elsen Claude, Buschdorf
 • Muller Fabienne, Brouch
 • Origer Sylvia, Buschdorf
 • Reinard Jeff, Tuntange
 • Schengen Nancy, Boevange/Attert
 • Scholtes Luc, Brouch
 • Seil Olivier, Tuntange
 • Sousa Daniela, Boevange
 • Turmes-Frising Nadine, Hollenfels
 • Uhres Alain, Tuntange