E groussen MERCI un alleguer d’Léit an Associatiounen di de 7. Juli 2019 op der Coupe Scolaire Nationale zu Brouch eng Hand mat ugepackt hunn! Héi fannt dir e puer Fotoen vun dësem Event. Villmools Merci un d’Gemeng Helperknapp fir dës flott Fotoën.

Un grand MERCI à toutes les personnes et associations qui nous ont soutenu le 7 juillet 2019 lors de la Coupe Scolaire Nationale à Brouch. Un grand merci à la commune Helperknapp qui nous a fourni les photos suivantes de cet événement.